(Կառուցման մեջ է) Հարցերի և առաջարկների համար զանգահարել (Կառուցման մեջ է)

+37410 222 725 +37444 222 725
Հ/Հ ACBA: 220311964898000 IDBank: 11817000035000 Inecobank: 2050022661661001 Ameriabank։ 1570018437450100 IDram: 110001547

Վարկավորման պայմաններ

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ (ժամանակավորապես դադարեցված է)
Վարկի ժամկետ 180 օր
Վարկի գումար 1000․000 - 10․000․000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 48 %
Վարկառուի տարիք 18 - 65 տարեկան
Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ Վարկի փաստացի (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ, միանվագ
Գրավ Ավտոմեքենա, որի արտադրման տարեթիվը գրավադրման պահին չպետք է լինի ավելի հին, քան
 • ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների համար` 5 տարի,
 • այլ երկրների արտադրության ավտոմեքենաների համար` 12 տարի:
Վարկ/գրավ առավելագույն արժեք Գրավադրվող ակտոմեքենայի լիկվիդային արժեքի 50%-ի չափով
Գրավի գնահատում Գրավը ենթակա է գնահատման «Լոմբարդսթրիթ» ՍՊԸ գրավատան աշխատակցի կողմից:
Գնահատումը կատարվում է անվճար:
Գրավի գտնվելու վայր Ավտոմեքենան մնում է Կազմակերպության տիրապետման տակ՝ հատուկ պահպանվող տարածքում:
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի գանձվում
Վարկի մայր գումարի մարումը Միանվագ վարկի ժամկետի ավարտին
Վարկի տոկոսների վճարների 30 օրը մեկ՝ համաձայն պայմանագրում սահմանված ժամանակացույցի
Զգուշացում՝
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկայի նկատմամաբ կիրականացվի բռնագանձում արտադատական կարգով և գրավի առարկան կիրացվի հրապարակային սակարկությունների միջոցով:
 • Գրավառուն իրավունք ունի հաշվարկել տույժ չմարված ժամկետնաց պարտավորության նկատմաբ վարկի տարեկան անվանական տոկոսդրույքի կրկնապատիկի չափով:
Տրամադրման վայր Ընկերության գործունեության վայր՝ ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 22-50
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ Ավտոմեքենայի գնահատումից հետո 10 րոպե
Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 30 րոպեի ընթացքում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ Վարկը կարող է տրամադրվել, եթե վարկառուն և գրավը համապատասխանում են սույն պայմաններով սահմանված չափանիշներին:
Վարկի մերժման գործոններ Վարկը կարող է մերժվել, եթե`
 • Հաճախորդը և/կամ գրավը չեն համապատասխանում սույն պայմաններով սահմանված չափանիշներին:
 • Այլ գործոններ
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 59 - 68 %

Հաշվիչի օգնությամբ Դուք կարող եք հաշվել վճարման ենթակա տոկոսագումարի չափը

Ամսական վճարման ենթակա տոկոսագումար

Վարկի գումար (ՀՀ դրամ)

Գրավի առարկա


Վարկի ժամկետ (օր)

Արդյունք

Հաշվեք Ձեր ոսկու արժեքը

Ոսկու հարգը

Ոսկու քաշը

Արդյունք

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Վարկային հայտի ուսումնասիրման փաստաթղթեր
Վարկառուի`
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Գրավադրվող ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական
 • Գրավադրվող ավտոմեքենայի տեխ. անձնագիր
 • Տեղեկանք ավտոտրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ ՃՈ-ից
 • Գրավադրվող ավտոմեքենան ընկերության անունով կալանքի տակ վերցնելու վկայական ՀՀ ՃՈ-ից

Առավելությունները Ձեզ համար

publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Վաղաժամկետ մարում

publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Տուգանք ժամկետանց պարտավորության դեպքում

publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

publishing software like Aldus PageMaker including